Zásady ochrany osobních údajů

Společnost PNEUCENTRUM spol. s r.o., IČO 18226191, se sídlem Fričova 102/27, Bohatice, 360 04 Karlovy Vary, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1162 („PNEUCENTRUM“), provozovatel webových stránek https://www.pneucentrum.cz/ („webové stránky“), prohlašuje, že nakládá s osobními údaji v souladu s platnými a účinnými právními předpisy ČR v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto Zásady zpracovávání osobních údajů („Zásady“) stanovují, jaké osobní údaje zákazníků jsou sbírány při vyplňování elektronického kontaktního nebo objednávkového formuláře, jaké údaje návštěvníků webových stránek jsou sbírány při návštěvě webových stránek a jakým způsobem je s nimi dále nakládáno.

1. Osobní údaje a jejich zpracování

1.1 Účel zpracování osobních údajů

PNEUCENTRUM zpracovává za účelem vyřízení objednávky nebo jiného požadavku jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo a případně další osobní údaje poskytnuté subjektem údajů při vyplňování elektronického objednávkového nebo kontaktního formuláře („osobní údaje“).

1.2 Návštěva webu

Cookies: Při návštěvě webových stránek dochází i ke sběru dalších informací. Jedná se o tzv. cookies: technické cookies, které jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti při využívání webových stránek, soubory cookies, které pomáhají zlepšovat uživatelský dojem, usnadňují prohlížení webových stránek a nabízení služeb na míru zákazníkům a umožňují statistické měření nebo vyhodnocování. Návštěvník webových stránek má možnost ukládání souborů cookies zakázat, a to v nastavení webového prohlížeče. To může mít za následek nedostupnost některých funkcí webových stránek nebo snížení uživatelského dojmu.

Web tracking: Pro zkvalitnění služeb a zajištění funkčnosti webových stránek dochází ke shromažďování a evidenci údajů, pomocí kterých je možné vyhodnocovat činnost uživatelů na webových stránkách a zpracovávat statistické výstupy. Přitom jsou všechny osobní údaje zpracovávány v anonymizované podobě. Za účelem zajištění maximálně uživatelsky přívětivých webových stránek a služeb využívá PNEUCENTRUM rovněž služeb společnosti Facebook, Inc., se sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA, společnosti Smartsupp.com, s.r.o., se sídlem Milady Horákové 13, 602 00 Brno a společnosti Seznam.cz a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 15000 Praha 5 - Smíchov, které poskytují odpovídající technické prostředky (trackingové technologie). Tyto technologie pomáhají zjišťovat, jakým způsobem jsou využívány webové stránky a jakým způsobem je možné zvýšit jednoduchost jejich používání. Dále umožňují pochopit chování zákazníka na webových stránkách za účelem snadnějšího a příjemnějšího nabízení služeb. Při návštěvě webových stránek jsou pomocí pixelů umístěných na webových stránkách sbírány, shromažďovány a následně vyhodnocovány potřebné údaje. Tento nástroj zajišťuje propojení webových stránek s webovým prohlížečem návštěvníka, který zasílá informace o využívání webových stránek. Popis jednotlivých nástrojů a zásady zpracování osobních údajů jsou uvedeny na těchto odkazech: https://www.facebook.com/business/gdpr, https://www.smartsupp.com/cs/privacy a https://blog.seznam.cz/2018/03/gdpr-a-reklama-na-seznamu-2-dil-odpovedi-na-vaseotazky/

Conversion tracking: Conversion tracking na webových stránkách zajišťuje sledování objednávek, ke kterým došlo po rozkliknutí reklamy na webových stránkách třetího subjektu nebo na základě propojení přes link umístěný na webových stránkách třetího subjektu. Na základě tohoto sledování (pomocí konverzních cookies) je reklama na službu přizpůsobována zákazníkům. Dalším účelem sledování je vyhodnocování, které je podkladem pro zúčtování. Součástí konverzních cookies nejsou osobní údaje.

Logovací soubory: Webový prohlížeč návštěvníka vysílá při každé návštěvě webových stránek informace o jeho uživatelských údajích. Datové přenosy, které se tímto způsobem ukládají do logovacích souborů, obsahují následující data: datum a čas návštěvy webových stránek, URL navštívené webové stránky, IP adresu, původní URL, z níž návštěvník na webové stránky přišel, množství přenesených dat a informaci o user agent (hlavička, kterou posílají prohlížeče jako svou identifikaci) zaslanou webovým prohlížečem návštěvníka (případně i typ a verzi prohlížeče a použitý operační systém). Vyhodnocení logovacích souborů slouží k odhalování chyb a jejich rychlému odstranění. Vyhodnocování také slouží k řízení kapacity serveru a přispívá ke zkvalitnění nabídky.

1.3 Třetí strany

Společnost PNEUCENTRUM předává osobní údaje pro daný účel následujícím zpracovatelům:

  • Euromaster Česká republika s.r.o., se sídlem Lomnického 1705/5, Nusle, 140 00 Praha 4 (vyřízení objednávky nebo požadavku),
  • Facebook, Inc., se sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (cílení reklamy),
  • Google LLC, se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA (statistické vyhodnocování, cílení reklamy),
  • Seznam.cz a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 15000 Praha 5 - Smíchov (cílení reklamy),
  • Smartsupp.com, s.r.o., se sídlem Milady Horákové 13, 602 00 Brno (zlepšování kvality služeb a zajištění funkčnosti webových stránek),
  • případně dalším poskytovatelům zpracovatelských software, služeb a aplikací, které však v současné době PNEUCENTRUM nevyužívá.

2. Zabezpečení osobních údajů, doba uchovávání a práva subjektů údajů

2.1 Zabezpečení osobních údajů

PNEUCENTRUM používá pouze zabezpečený přístup do PC a software a služby, které splňují standardní požadavky na bezpečnost dat a splňují normy stanovené Evropskou unií. Všichni zaměstnanci PNEUCENTRUM postupují podle vnitřních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů a dodržují mlčenlivost ohledně osobních údajů.

2.2 Doba uchovávání

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou k vyřízení objednávky nebo požadavku a dále po dobu, po kterou je společnost PNEUCENTRUM povinna uchovávat osobní údaje podle právních předpisů. V ostatních případech je doba zpracování osobních údajů určena účelem zpracování.

2.3 Práva subjektů údajů

Mezi práva subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracovává PNEUCENTRUM, která jsou uvedena včetně dalších podrobností v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („nařízení”), patří zejm. tato práva:

- právo na informace a přístup ke zpracovávaným osobním údajům,

- právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se týkají subjektu údajů a dále právo na výmaz, kterému odpovídá povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna z podmínek stanovených v nařízení,

- právo na přenositelnost osobních údajů, jehož podstatou je možnost za určitých podmínek získat poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo následně předat tyto údaje jinému správci; subjekt osobních údajů má právo i na to, aby správce na jeho žádost předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správci, je-li to technicky proveditelné,

- právo na omezení zpracování osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů správce nebo třetí strany.

Subjekt údajů, který má za to, že PNEUCENTRUM zpracovává osobní údaje v rozporu s platnými a účinnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, může požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby společnost PNEUCENTRUM odstranila závadný stav. Subjekt údajů má rovněž právo obrátit se se svou žádostí na Úřad pro ochranu osobních údajů.

4. Kontakt

V případě jakýchkoli dotazů, připomínek a žádostí týkajících se osobních údajů nebo těchto Zásad lze kontaktovat PNEUCENTRUM prostřednictvím

i) kontaktního formuláře umístěného na webových stránkách,

ii) e-mailové adresy anebo

iii) adresy uvedené v zápatí těchto Zásad.

PNEUCENTRUM spol. s r.o.

Fričova 102/27, Bohatice, 360 04 Karlovy Vary

Ochrana osobních údajů – pneucentrum.cz
Ochrana osobních údajů – pneucentrum.cz
Ochrana osobních údajů – pneucentrum.cz
Ochrana osobních údajů – pneucentrum.cz
Ochrana osobních údajů – pneucentrum.cz
Ochrana osobních údajů – pneucentrum.cz
Ochrana osobních údajů – pneucentrum.cz
Ochrana osobních údajů – pneucentrum.cz
Ochrana osobních údajů – pneucentrum.cz

Jsme distributoři a prodejci pneumatik značek

distributor-01 distributor-02 distributor-03 distributor-04 distributor-05 distributor-06 distributor-07 distributor-08 distributor-09 distributor-10 distributor-11 distributor-12 distributor-13 distributor-14 distributor-15 distributor-16